മൊഴികള്‍

Thursday, November 30, 2006

എന്റെ സ്വപ്നം

കരയുന്ന സിംഹകുട്ടികള്‍ക്ക് ചിരിക്കുന്ന മാന്‍പേടയെ ....................
നിശബ്ദനായ ആ പാബുകള്‍ ഇന്നും അഗ്രഹിച്ചത് പവം വായാടി കീരികളെയയിരുന്നു................
നിശബ്ദമായ ഉറക്കത്തിലും ഞന്‍ കണ്ടത് ഭ്രാന്തു പിടിച്ചലയുന്ന എന്റെ മനസ്സിനെയായിരുന്നു......
ഈ മൌനം കുറുംബിയായ നിനക്കും.........നിനക്കുമാത്രം.........

1 Comments:

Post a Comment

Subscribe to Post Comments [Atom]Links to this post:

Create a Link

<< Home


 
Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-Noncommercial-No Derivative Works 2.5 License.