മൊഴികള്‍

Saturday, December 02, 2006

സൂര്യന്‍, മേഘം

മറന്നു, പക്ഷെ രാവിലെയയപ്പൊഴെക്കും അവന്‍ എന്നെ ഓര്‍മിപ്പിച്ചു ഞാന്‍ സൂര്യനാണ് .
ഓര്‍ത്തില്ല എങ്കിലും മേഘ്ത്തെ കന്ണ്ടപ്പൊള്‍ സമാധാനമായ്...................

ഓരോതുള്ളിയും വീണത് എന്‍റെ നെറുകെയിലായിരുന്നു.....
ഹ്രിദയത്തില്‍ അലിഞ്ഞത് എന്നിലൂറുക്കൂടിയ ആ സ്വപ്പ്നങളും

0 Comments:

Post a Comment

Subscribe to Post Comments [Atom]Links to this post:

Create a Link

<< Home


 
Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-Noncommercial-No Derivative Works 2.5 License.