മൊഴികള്‍

Wednesday, January 10, 2007

അജ്ഞത

  • അജ്ഞനാണെന്ന് സ്വയം അറിയാതിരിക്കുന്നതാണ് അജ്ഞതയുടെ ഏറ്റവും വലിയ ദുരന്തഫലം...എ.ബി അല്‍ക്കോട്ട്.
  • അജ്ഞനായിരിക്കുന്നതിലും ഭേദം ജനിക്കാതിരിക്കുന്നതാണ്. അത് ദൌര്‍ഭാഗ്യത്തിന്റെ ആരംഭവുമാണ്...പ്ലേറ്റോ.
  • എനിക്കിതൊന്നും അറിയില്ല. ഏന്റെ ബോധേന്ദ്രിയത്തിന്റെ സ്വഭാവം തനെ അജ്ഞതയാണ്...സോക്രട്ടീസ്.

0 Comments:

Post a Comment

Subscribe to Post Comments [Atom]Links to this post:

Create a Link

<< Home


 
Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-Noncommercial-No Derivative Works 2.5 License.