മൊഴികള്‍

Wednesday, January 10, 2007

അത്യാഗ്രഹം

  • സമ്പത്തേറുംതോറും അത്യാഗ്രഹം വര്‍ധിക്കുന്നു...ജുവനേല്‍.
  • ദരിദ്രര്‍ കൂടുതല്‍ ആവശ്യപ്പെടുന്നു.ആഡംമ്പരപ്രിയ്യര്‍ കൂടുതല്‍ ചോതിക്കുന്നു.അത്യാഗ്രഹി എല്ലാം കൈവശപ്പെടുത്തുന്നു....കൌളി

0 Comments:

Post a Comment

Subscribe to Post Comments [Atom]Links to this post:

Create a Link

<< Home


 
Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-Noncommercial-No Derivative Works 2.5 License.