മൊഴികള്‍

Wednesday, January 10, 2007

അധ്യാപകര്‍

  • രാഷ്ട്രത്തിന്റെ യഥാര്‍ത്ഥ ശില്‍പ്പികള്‍ അധ്യാപകരാണ്...മൊറര്‍ജി ദേശായ്.
  • വിജ്ഞാനിയാകാനുള്ള എളുപ്പമാര്‍ഗ്ഗം അധ്യാപകനാവുകയാണ്...അരിസ്റ്റോട്ടില്‍.
  • അഭ്യസനം കൂടാ‍തെയുള്ള അധ്യാപനം അര്‍ത്ഥശ്യൂന്യമാണ്....മോണ്ടെയ്ന്‍.
  • കഴിവുള്ളവര്‍ പ്രവര്‍ത്തിക്കുന്നു; കഴിവില്ലാത്തവര്‍ പഠിപ്പിക്കുന്നു..ബെര്‍ണാട്ഷാ.

0 Comments:

Post a Comment

Subscribe to Post Comments [Atom]Links to this post:

Create a Link

<< Home


 
Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-Noncommercial-No Derivative Works 2.5 License.