മൊഴികള്‍

Thursday, January 11, 2007

അനുഗ്രഹം

  • അനുഗ്രഹങ്ങള്‍ഒന്നിച്ചുവരാറില്ല. നിറ്ഭാഗ്യങ്ങള്‍ തനിച്ചും വരാറില്ല...
  • പ്രലോഭനങ്ങള്‍ക്ക് കീഴ്പെടാത്തവന്‍ അനുഗ്രഹീതനാണ്...യേശു.
  • പ്രതീക്ഷയില്ലത്തവന്‍ അനുഗ്രഹീതരാണ് . കാരണം അവര്‍ക്ക് നിരാശപ്പെടേണ്ടിവരില്ല....വാല്‍ക്കോട്ട്.

0 Comments:

Post a Comment

Subscribe to Post Comments [Atom]Links to this post:

Create a Link

<< Home


 
Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-Noncommercial-No Derivative Works 2.5 License.