മൊഴികള്‍

Wednesday, January 10, 2007

അനുകരണം

  • അനുകരണമെന്നാല്‍ ദാസ്യവ്രിത്തിയാണ്...ഹോണ്ടെയ്ന്‍.
  • അനുകരണം ആത്മാര്‍ത്ഥമായ സ്തുതിയാ‍ണ്....കോള്‍ട്ടന്‍ .
  • അന്യന്റെ വാക്കുകളും പ്രവര്‍ത്തികളും തീരുമാനങ്ങളും കടമെടുത്തു ജീവിക്കുന്നവര്‍ ദുര്‍ബലന്മാരാണ്...ലവാതര്‍

0 Comments:

Post a Comment

Subscribe to Post Comments [Atom]Links to this post:

Create a Link

<< Home


 
Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-Noncommercial-No Derivative Works 2.5 License.