മൊഴികള്‍

Wednesday, January 10, 2007

അധികാരം

  • അധികാരം അഴിമതിക്കും, പൂര്‍ണ്ണമായ അധികാരം പൂര്‍ണ്ണമായ അഴിമതിക്കും ഇടയാക്കുന്നു...
  • മഹാന്മാരയ ചില അധികാരികള്‍ മഹാദുഷ്ടന്മാരണ്...ലോര്‍ഡ് ആക്റ്റണ്‍.
  • അമൂര്‍ത്തമായ ഒന്നിനും എന്റെ മേല്‍ അധികാരമില്ല...തുളസീദാ‍സ്.

0 Comments:

Post a Comment

Subscribe to Post Comments [Atom]Links to this post:

Create a Link

<< Home


 
Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-Noncommercial-No Derivative Works 2.5 License.