മൊഴികള്‍

Saturday, January 27, 2007

അഹങ്കാരം

  • അഹങ്കാരം ഉള്ളതുകൊണ്ടാണ് ഈശ്വരനെ കാണാനൊക്കാത്തത്. ഈശ്വരന്റെ മണിമാളികയുടെ പടിക്കല്‍ അഹങ്കാരമാകുന്ന മരക്കുറ്റി കിടക്കുന്നു.ആമരക്കുറ്റി ചാടിക്കടക്കാതെ അദ്ദേഹത്തിന്റെ മണിമാളികയില്‍ പ്രവേശനമില്ല.....ശ്രീരമക്രിഷ്ണ പരമഹംസന്‍.
  • ചുരുണ്ട മുടി പോലെയാണ് അഹങ്കാരം. ഇതാ പോയി, അതു പിന്നെയുമെത്തി! അഹങ്കാരം ഉപേക്ഷിക്കാതെ ഈശ്വരക്രിപ ലഭിക്കുകയില്ല......ശ്രീരമക്രിഷ്ണ പരമഹംസന്‍.
  • അഹംബുദ്ധി നശിക്കുമ്പോള്‍ ദൈവത്തില്‍ ചേര്‍ന്നിടും നരന്‍...ഗുരുനാനാക്ക്.
  • അഹങ്കാരം മരുന്നില്ലാത്ത രോഗമാണ്.....ഡോ ജൊണ്‍സണ്‍.
  • അഹങ്കാരവും അനുഗ്രഹവും ഒരുമിച്ചു കഴിയാറില്ല..
  • അഹങ്കാരിയുടെ ആത്മാവ് അവന്റെ വസ്ത്രത്തിലാണ്...ഷേക്സിപിയര്‍.

0 Comments:

Post a Comment

Subscribe to Post Comments [Atom]Links to this post:

Create a Link

<< Home


 
Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-Noncommercial-No Derivative Works 2.5 License.