മൊഴികള്‍

Sunday, January 21, 2007

അവകാശം

  • രക്ഷിക്കുവാനാണ് മനുഷ്യന് അവകാശമുള്ളത്,
    ശിക്ഷിക്കുവാനല്ല....ഗുരുനാനാക്ക്
  • അവകാശങ്ങള്‍ ചുമതലകളുമായി ബന്ധപ്പെട്ടതാണ്...മഹാത്മാ ഗാന്ധി
  • സ്ത്രീയായാലും പുരുഷനായാലും ഭൂമിയിലെ നമ്മുടെ അവകാശങ്ങള്‍
    സ്വതസിദ്ധമാണ്...വാള്‍ട്ട് വിറ്റ്മാന്‍

0 Comments:

Post a Comment

Subscribe to Post Comments [Atom]Links to this post:

Create a Link

<< Home


 
Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-Noncommercial-No Derivative Works 2.5 License.