മൊഴികള്‍

Sunday, January 21, 2007

അഭിപ്രായം

  • അഭിപ്രായങ്ങള്‍ക്കുവേണ്ടി പോരടിയില്ലെങ്കില്‍ അവ
    അതിജീവിക്കയില്ല.....തോമസ് മാന്‍
  • സ്വന്തമായി അഭിപ്രായങ്ങളില്ലാത്തവന്‍ അടിമയാണ്...കോച്ച് സ്റ്റോക്ക്
  • അഭിപ്രായമെന്നുപറഞ്ഞാല്‍ അത് ലോകത്തിലെ ഏറ്റവും വലിയ
    വ്യാജമാണ്...കാര്‍ലൈല്‍
  • മനുഷ്യന്റെ അഭിപ്രായങ്ങലുടെ ചരിത്രം അവന്റെ തെറ്റുകളുടെ ചരിത്രം
    കൂടിയാണ്‍...വോള്‍ട്ടയര്‍

0 Comments:

Post a Comment

Subscribe to Post Comments [Atom]Links to this post:

Create a Link

<< Home


 
Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-Noncommercial-No Derivative Works 2.5 License.