മൊഴികള്‍

Sunday, January 21, 2007

അനുസരണം

  • അനുസരണം ബലിയേക്കാ‍ള്‍ ശ്രേഷ്ഠമാണ്.....അക്വിനാസ്
  • അനുസരിക്കാനറിയാത്തവന് ഭരിക്കാനും അറിയില്ല....തോമസ് അക്കെമ്പിസ്
  • അനുസരണമാണ് വിജയത്തിന്റെ മാതാവ്.....എസ്കിലസ്

0 Comments:

Post a Comment

Subscribe to Post Comments [Atom]Links to this post:

Create a Link

<< Home


 
Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-Noncommercial-No Derivative Works 2.5 License.