മൊഴികള്‍

Sunday, January 21, 2007

അലസത

  • പ്രവര്‍ത്തനം തിന്മയിലേക്ക് നയിച്ചേക്കാം പക്ഷേ അലസത ഒരിക്കലും
    നന്മയിലേക്ക് നയിക്കുകയില്ല..ഹന്നാ മൂര്‍
  • അലസന്മാര്‍ സാക്ഷാല്‍ വിഡ്ഢികളാണ്...സിമ്മര്‍മാന്‍
  • അലസത ഭിക്ഷാടനത്തിന്റെ താക്കോ‍ലും എല്ലാ തിന്മയുറ്റേയും
    അടിവേരാണ്....സ്പാര്‍ജിയോണ്‍

0 Comments:

Post a Comment

Subscribe to Post Comments [Atom]Links to this post:

Create a Link

<< Home


 
Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-Noncommercial-No Derivative Works 2.5 License.