മൊഴികള്‍

Sunday, January 21, 2007

അമ്മ

  • ഈശ്വരന് എല്ലായിടത്തും എത്താന്‍ കഴിയാത്തതുകൊണ്ടാണ് അമ്മമാരെ തന്നത്..
  • അമ്മയുടെ ഹ്രിദയമാണ് ശിശുവിന്റെ വിദ്യാലയം..ബീച്ചര്‍
  • ഞാന്‍ എന്തായിരിക്കുന്നുവോ എന്താകുവാന്‍ ആഗ്രഹിക്കുന്നുവോ അതിനെല്ലാം
    ഞാന്‍ എന്റെ അമ്മയോട് കടപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു.....എബ്രഹാം ലിങ്കന്‍

0 Comments:

Post a Comment

Subscribe to Post Comments [Atom]Links to this post:

Create a Link

<< Home


 
Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-Noncommercial-No Derivative Works 2.5 License.