മൊഴികള്‍

Sunday, January 21, 2007

അശ്രദ്ധ

  • അശ്രദ്ധ അറിവില്ലായ്മയേക്കാള്‍ ദോഷം ചെയ്യുന്നതാണ്...ഫ്രാങ്ക്ലിന്‍
  • അശ്രദ്ധനായവന്റെ ഭാര്യയും വിധവയും തമ്മില്‍ വ്യത്യാസമില്ല..

0 Comments:

Post a Comment

Subscribe to Post Comments [Atom]Links to this post:

Create a Link

<< Home


 
Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-Noncommercial-No Derivative Works 2.5 License.