മൊഴികള്‍

Sunday, January 21, 2007

അവസരം

  • അവസരങ്ങള്‍ ഒരിക്കലും ഒന്നിലധികം തവണ നിങ്ങളുടെ വാതില്‍ക്കല്‍
    മുട്ടില്ല...ഷാംഫോര്‍ട്ട്
  • ബുദ്ധിമാന്മാര്‍ അവസരങ്ങള്‍ സ്രിഷ്ടിക്കുന്നവരാണ്....ബേക്കണ്‍
  • അവസരങ്ങള്‍ നഷ്ടപ്പെടുത്തുന്നവന്‍ വിജയങ്ങളെ
    നഷ്ടപ്പെടുത്തുന്നവനാണ്..ചാസത്സ്

0 Comments:

Post a Comment

Subscribe to Post Comments [Atom]Links to this post:

Create a Link

<< Home


 
Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-Noncommercial-No Derivative Works 2.5 License.