മൊഴികള്‍

Sunday, January 21, 2007

അസാധ്യം

  • വിഡ്ഢിയുടെ നിഘണ്ടുവിലെ പദമാണ് അസാധ്യം...
  • ബുദ്ധിമാന്മാര്‍ അസാദ്ധ്യമെന്നുകരുതുന്നതാണ്
    ആഗ്രഹിക്കുന്നത്...ഡെമോക്രാറ്റസ്

3 Comments:

Post a Comment

Subscribe to Post Comments [Atom]Links to this post:

Create a Link

<< Home


 
Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-Noncommercial-No Derivative Works 2.5 License.