മൊഴികള്‍

Saturday, January 27, 2007

അഹിംസ

  • അഹിംസയും സത്യവും എന്റെ രണ്ടു ശ്വസകോശങ്ങള്‍ പോലെയാണ്. അവ കൂടതെ എനിക്കു ജീവിക്കാനാവില്ല..മഹത്മാ ഗാന്ധി.

2 Comments:

  • ഒരാള്‍ക്ക് രണ്ട് ശ്വാസകോശം ഉണ്ടാകുമോ? ഇനി ഗാന്ധിജിക്ക് ഉണ്ടായിരുന്നു എന്നദ്ദേഹം വിശ്വസിച്ചിരുന്നു എന്നാണോ?

    ഞാന്‍ അഹിംസയില്‍ വിശ്വസിക്കുന്ന ആളായത് കൊണ്ട് എന്നെ തല്ലരുത് :)

    By Blogger ശ്രീജിത്ത്‌ കെ, At 10:47 PM  

  • അറിയില്ല, ഇപ്പോള്‍ അറിഞ്ഞു ഗന്ധിജിക്കും തെറ്റും....

    By Blogger മണിക്കുട്ടി, At 2:05 PM  

Post a Comment

Subscribe to Post Comments [Atom]Links to this post:

Create a Link

<< Home


 
Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-Noncommercial-No Derivative Works 2.5 License.