മൊഴികള്‍

Sunday, December 10, 2006

എന്നെന്നും

രാഷ്ട്രീയം.......കറതീര്‍ന്ന മനുഷ്യന്‍.....
പോലീസ്.......കള്ളന്റെ കാവല്‍ക്കാരന്‍
ജനം.....അറിയില്ല ഒരുപക്ഷെ അവന്‍ ജീവനുള്ള ഒരു സര്‍വ്വം സഹയായിരിക്കാം...
നാളെ അവന്‍ പൊലീസോ, രാഷ്ട്രീയ്യക്കാരനോ ആകാം....അതു വരെ അവന്‍ വെറും സവം അല്ലെ.............?

Saturday, December 02, 2006

സൂര്യന്‍, മേഘം

മറന്നു, പക്ഷെ രാവിലെയയപ്പൊഴെക്കും അവന്‍ എന്നെ ഓര്‍മിപ്പിച്ചു ഞാന്‍ സൂര്യനാണ് .
ഓര്‍ത്തില്ല എങ്കിലും മേഘ്ത്തെ കന്ണ്ടപ്പൊള്‍ സമാധാനമായ്...................

ഓരോതുള്ളിയും വീണത് എന്‍റെ നെറുകെയിലായിരുന്നു.....
ഹ്രിദയത്തില്‍ അലിഞ്ഞത് എന്നിലൂറുക്കൂടിയ ആ സ്വപ്പ്നങളും


 
Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-Noncommercial-No Derivative Works 2.5 License.